RODO w przedszkolu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z uczęszczaniem do przedszkola

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 19 z siedzibą w Rudzie śląskiej (41-710), ul. Pawła Kubiny 15 (dalej jako: Przedszkole/Administrator);
 2. U Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w uzasadnionych przypadkach art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 2016/ w celu realizacji edukacji, opieki i wychowania przedszkolnego (w oparciu o następujące przepisy prawa: Ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci);
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, którym Przedszkole jest obowiązane je udostępnić (np. policja, prokuratura, sąd, minister edukacji narodowej – System Informacji Oświatowej, kurator oświaty, organ prowadzący Przedszkole – odpowiednie jednostki organizacyjne miasta Ruda Śląska, organy o uprawnieniach kontrolnych takie jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Administracja Skarbowa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  Ponadto przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce w przypadku jego powierzenia podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679, tj.:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze systemy informatyczne, w tym stronę internetową i pocztę elektroniczną,
  2. usługodawcom serwisującym urządzenia informatyczne wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności (komputery, drukarki, kserokopiarki),
  3. Inspektorowi BHP – usługodawcy świadczącemu usługi na rzecz Przedszkola,
  4. radcom prawnym / adwokatom wspierającym nas w obszarze bieżącej działalności,
  5. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności, w szczególności: VULCAN - dostawca systemu elektronicznego do prowadzenia księgowości, Alan Systems - dostawca systemu elektronicznego monitorowania obecności dziecka w przedszkolu (czytniki kart),
  6. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją
 5. Zależnie od szczegółowego celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa (m. in.: Prawa Oświatowego i jego aktów wykonawczych, przepisów dotyczących rachunkowości, spraw podatkowych, przedawnienia roszczeń) oraz w przyjętym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) jednolitym rzeczowym wykazem akt przyjętym u Administratora;
 6. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679, w tym do otrzymania nieodpłatnie jednej kopii danych (kolejne kopie za opłatą adekwatną do kosztów administracyjnych),
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 7. Jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wycofania zgody
  • z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 przewidujący przetwarzania danych związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Piotr Michalski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl