RODO w przedszkolu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z uczęszczaniem do przedszkola

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie
związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na
administratora danych, czyli Miejskie Przedszkole nr 19 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710)
przy ul.Pawła Kubiny 15, jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.
Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci

pozostających pod Państwa opieką jest Miejskie Przedszkole nr 19 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710)
przy ul. Pawła Kubiny 15.
Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy

inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28
rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym
usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Dane osobowe powierzamy do
przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces zarządzania szkołą,
dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych.
W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym
jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do
osób trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką
przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest
obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych
przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających
pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy
też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod
Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych,
w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką
uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa w oparciu, o które realizujemy nasze obowiązki.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika
z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb.
Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.
Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:
Klaudia Kazanecka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl