Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zamówieniami, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro

Z uwagi na  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 19 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710), ul. Pawła Kubiny 15 (dalej jako: Przedszkole/Administrator);
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, tj. zgodnie z zapisami określonymi w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, w tym oceny złożonej oferty oraz zawarcia umowy (w przypadku, gdy złożona oferta będzie ofertą najkorzystniejszą);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym upoważnionym organom, innym uczestnikom postępowania w trybie dostępu do informacji publicznej oraz na podstawie powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom wspierającym bieżącą działalność, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
 6. okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, jak również od okresu wynikającego z przyjętego u Administratora jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 7. posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 8. jednocześnie, z uwagi na specyfikę zamówienia publicznego oraz obowiązujących przepisów prawa, nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
 9. podanie danych osobowych jest niezbędnym elementem do wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia oferty. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak również w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl