Polityka bezpieczeństwa danych

Szanowni Państwo

Realizując obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osobowych, pragniemy przekazać Państwu poniższe informacje.

Informacje dotyczą przetwarzania przez nas danych osobowych w naszych systemach i dokumentach, w związku z prowadzoną działalnością. Informacje o danych przetwarzanych w ramach administrowania naszą stroną internetową znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej, ul. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

2. Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych

Jeśli chcesz usyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub skorzystać z praw związanych z ihc przetwarzaniem, napisz do naszego Inspektora Danych Osobowych, Piotra Michalskiego, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe moga być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • w celu odpowiedzenia na zadane przez formularz kontaktowy pytanie
 • w celu poprawy wyświetlania treści na różnych urządzeniach, w tym mobilnych
 • w celach statystycznych

4. Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane oraz przez czas, w jakim możliwe  jest dochodzenie roszczeń w danym przypadku chyba, że ze wzgłedu na realizację innych celów, okres przetwarzania danych może być innny, o czym zostaniesz odrębnie poinformowana/y. Jednocześnie, w celu rozliczalności, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe moga być przekazywane:

 1. instytucjom określonym przez przepisy prawa, np. Urząd Skarbowy, ZUS, PIP,
 2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) - dostawcom oprogramowania, systemów IT oraz przestrzeni serwerowej.

6. Twoje prawo do przetwarzania danych

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy. Poniżej znajduje się ogólny opis tych praw:

 1. Dostęp do danych osobowych - w każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych - masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych - masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w każdym z następujących przypadków:
  • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, gdy cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w punkcie e poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych; 
  • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Nie będziemy mogli jednak usunąć Twoich dancyh osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne(i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania, w przypadkach gdy:
  • kwestionujesz prawiłowośc danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie e poniżej - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 2. Prawo do sprzeciwu - w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu (tj. w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodenia i obrony roszczeń.
 3. Prawo do cofnięcia zgody - w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie dancyh odbywa się w sposób zautomatyzowany - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś/eś. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 5. Prawo do skargi - masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w punktach a-g powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z nami w spoób określony w punkcie 2 powyżej, tj. kontaktując się na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres naszej siedziby. W celu realizacji prawa do skargi, o której mowa w punkcie h powyżej należy skontaktować się bezpośrednio z oragnem nadzorczym.

7. Skąd mamy Twoje dane?

Dostarczyłeś nam swoje dane osobwe za pośrednictwem jednego lub kilku następujących kanałów:

   • kontakt z nami bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej strony internetowej,
   • interakcja z naszymi profilami na Facebooku lub YouTube,

Kontaktując się z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podajesz swoje dane w sposób dobrowolny, przy czym brak ich podania może skutkować brakiem odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie lub niemożliwością swobodnego przeglądania strony mp19ruda.pl.

8. Informacje o profilowaniu

Informujemy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie profilujemy danych osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

 

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl